• رئیس شعبه لاله
   رئیس شعبه لاله
   مجید صداقت نوری
   سرپرست شعبه قشم
   میلاد ناصری
   سرپرست شعبه بندرعباس
   حسین حسین پور
   سرپرست شعبه اسفراین
   مصطفی ابراهیمیان نژاد
   مدیر شعبه شرق تهران
   m.ebrahimian@sinainsurance.com
   فردین فخری
   مدیر مجتمع مرکز
   f.fakhri@sinainsurance.com
   پروین قهرمانیان
   مدیر مجتمع تخصصی اشخاص
   p.ghahremanian@sinainsurance.com
   مهدی خالدی مهر
   مدیر شعبه مشتریان خاص
   m.khaledi@sinainsurance.com
   مرتضی حاجوی
   مدیر شعبه ستاد بنیاد
   m.hajavi@sinainsurance.com
   مریم قیصری
   مدیر شعبه جنوب تهران
   m.gheysari@sinainsurance.com
   مهدی نوروزی
   سرپرست استان البرز
   m.norozi@sinainsurance.com
   سید محمدرضا مرتضویان
   مدیراستان خراسان رضوی
   سید جواد هاشمی زاده
   رئیس شعبه مشهد
   j.hashemizadeh@sinainsurance.com
   محسن باقر یزدی
   مدیر شعبه بجنورد
   m.baghereyazdi@sinainsurance.com
   محمدرضا کدخدایی
   مدیر شعبه بیرجند
   m.kadkhodaei@sinainsurance.com
   سکینه اسماعیلی
   مدیر استان اصفهان وچهارمحال وبختیاری
   حمید رضا نوری
   مدیر شعبه اصفهان
   h.nouri@sinainsurance.com
   مهدی یحیی زاده
   سرپرست استان های مازندران و گیلان
   میر حسین اوصیاء
   مدیر شعبه ساری
   m.osia@sinainsurance.com
   سعید نبی زاده جلودار
   مدیر شعبه گرگان
   s.nabizadeh@sinainsurance.com