• مدیران ستادی
   مریم کاویانی نیک

   مدیریت بیمه های مهندسی و خاص
   m.kaviyani@sinainsurance.com


   زهرا باسو

   مدیر ریسک و اکچوئری

   z.kordshahi@sinainsurance.com


   اعظم حاجی زاده
   مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
   a.hajizadeh@sinainsurance.com


   هاجر جوادنژاد
   سرپرست مدیریت بازرسی،حسابرسی و کنترل داخلی
   h.javadnezhad@sinainsurance.com


   حسین دربانیان
   مدیر مالی و بودجه
   h.darbanian@sinainsurance.com

   علی نیازی
   مدیر بیمه های اتکایی
   a.niazi@sinainsurance.com


   محمدرضا پازرئ
   مدیر بیمه های مسئولیت
   m.pazari@sinainsurance.com


   رحیم عباسی
   مدیربیمه های باربری،کشتی و هواپیما
   r.abbasi@sinainsurance.com

   عباس هوشیار
   مدیر بیمه های عمر
   a.hooshyar@sinainsurance.com


   سکینه اسماعیلی
   سرپرست مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران
   s.esmaili@sinainsurance.com


   آرش صالح نژاد لنگرودی

   مسئول اداره حراست

   a.salehnejad@sinainsurance.com   امین حجتی رشت آبادی
   مدیر تدارکات ، پشتیبانی و رفاه
   a.hojati@sinainsurance.com

   رسول صالحی
   مدیر بیمه های اتومبیل

   r.salehi@sinainsurance.com


   رضا یادگاری

   مدیر نوآوری،تحول دیجیتال و کیفیت جامع

   r.yadegari@sinainsurance.com


   حمیدرضا کرم زاده

   سرپرست مدیریت امور شعب و استانها

   h.karamzade@sinainsurance.com   محمود سلطان آبادی
   مدیرروابط عمومی

   m.soltanabadi@sinainsurance.com


   فرهاد عبدالهی چهرق

   سرپرست مدیریت بیمه های آتش سوزی

   f.abdolahi@sinainsurance.com


   مصطفی ابراهیمیان نژاد
   مدیر منابع انسانی

   m.ebrahimian@sinainsurance.com


   شهروز خلعتبری لیماکی

   سرپرست مدیریت ساختمان،تاسیسات و اموال

   s.khalatbari@sinainsurance.com   حمید ملایری مهدی آباد

   سرپرست مدیریت امور سرمایه گذاری و مجامع

   h.malayeri@sinainsurance.com   افشین سیاوشی

   سرپرست مدیریت حقوقی و امور قراردادها

   a.siavoshi@sinainsurance.com
   مهدیه باقر

   مدیر برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

   m.bagher@sinainsurance.com


   پروین قهرمانیان

   سرپرست مدیریت بیمه های درمان

   p.ghahremanian@sinainsurance.com

   فرید خیابانی

   سرپرست حوزه مدیرعامل وهیات مدیره

   f.khiabani@sinainsurance.cim