• سامانه فرآیندهای الکترونیکی بیمه سینا فضایی را فراهم نموده تا بدون حضوردرشعب و نمایندگی ها پرداخت حق بیمه از هرجایی امکان پذیر باشد.
   سامانه فروش الکترونیک بیمه سینا فضایی را فراهم نموده تا بدون حضوردر شعب ونمایندگی ها خرید بیمه نامه ازهر جایی امکان پذیر باشد.
   در این بخش راهنمای خرید بیمه نامه از طریق سامانه آپ به همراه شرایط بیمه نامه و امکان چاپ بیمه نامه خریداری شده وجود دارد .
   در این بخش می توانید با انتخاب نمودن استان مورد نظر شعب و نمایندگی های بیمه سینا در آن استان را مشاهده نمایید .
   در این بخش می توانید مراکز درمانی طرف قرارداد شامل بیمارستانها ،آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری و ... را مشاهده نمایید .
   در این بخش می توانید فهرست مراکز پرداخت خسارت استانها و شهرهای مختلف ایران را مشاهده نمایید.
  • اخبار و اطلاعیه ها
  • رویدادهای تصویری