• آتنا کاشیان
   رئیس شعبه شهید بهشتی
   a.kashian@sinainsurance.com
   فیروزه فتاحی
   رئیس شعبه مشتریان خاص
   f.fattahi@sinainsurance.com
   مرتضی حاجوی
   رئیس شعبه بنیاد
   m.hajavi@sinainsurance.com
   فردین فخری
   رئیس شعبه شرق
   f.fakhri@sinainsurance.com
   محمد رضائی
   رئیس شعبه غرب تهران
   m.rezaee@sinainsurance.com
   محمد تقی حجتی
   رئیس شعبه جنوب تهران
   m.hojati@sinainsurance.com
   سید سعید موسوی
   رئیس شعبه تخصصی خسارت اتومبیل
   s.mousavii@sinainsurance.com
   لیلا سنگانی
   رئیس شعبه کنسرسیوم
   l.sangani@sinainsurance.com
   علی مصدق
   سرپرست مامورشعبه اهواز
   a.mosadegh@sinainsurance.com
   محمود لاچینانی
   رئیس شعبه قم
   m.lachinani@sinainsurance.com
   حمید رضا نوری
   رئیس شعبه اصفهان
   h.nouri@sinainsurance.com
   بهزاد شیری
   رئیس شعبه کرمانشاه
   b.shiri@sinainsurance.com
   کریم فضلی
   رئیس شعبه تبریز
   k.fazli@sinainsurance.com
   محسن باقر یزدی
   رئیس شعبه مشهد مقدس
   m.baghereyazdi@sinainsurance.com
   حمیدرضا کرم زاده
   رئیس شعبه ارومیه
   h.karamzade@sinainsurance.com
   محمد رضائی
   رئیس شعبه اراک
   m.rezaeei@sinainsurance.com
   علیرضا روشنی اصل
   رئیس شعبه اردبیل
   a.roshaniasl@sinainsurance.com
   سعیده بهاری مقدم
   رئیس شعبه یزد
   s.bahari@sinainsurance.com
   مهدی خالدی مهر
   سرپرست شعبه کرج
   m.khaledi@sinainsurance.com
   مهدی قراگوزلو
   رئیس شعبه همدان
   m.gharagozloo@sinainsurance.com