• مدیران ستادی   محمدتقی طاهریان

   مدیر بازاریابی

   m.taherian@sinainsurance.com

   حسین دربانیان
   مدیر مالی
   h.darbanian@sinainsurance.com


   احمد سیف

   مدیر توسعه فروش بیمه های زندگی

   a.seif@sinainsurance.com


   رحیم عباسی
   مدیربیمه های باربری،کشتی و هواپیما
   r.abbasi@sinainsurance.com


   محمدرضا پازرئی
   مدیر بیمه های مسئولیت
   m.pazari@sinainsurance.com


   مریم کاویانی نیک

   مدیریت بیمه های مهندسی و خاص
   m.kaviyani@sinainsurance.com


   افرا معافی

   سرپرست مدیریت حقوقی و امور قراردادها

   a.moafi@sinainsurance.com


   پروین قهرمانیان

   مدیر بیمه های درمان

   p.ghahremanian@sinainsurance.com


   اعظم حاجی زاده
   مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

   a.hajizadeh@sinainsurance.com

   عباس هوشیار
   مدیر بیمه های عمر
   a.hooshyar@sinainsurance.com


   علی نیازی
   مدیر بیمه های اتکایی
   a.niazi@sinainsurance.com


   مصطفی ابراهیمیان نژاد
   مدیر منابع انسانی

   m.ebrahimian@sinainsurance.com


   رسول صالحی
   مدیر بیمه های اتومبیل

   r.salehi@sinainsurance.com


   زهرا باسو

   مدیر ریسک و اکچوئری

   z.kordshahi@sinainsurance.com   فرهاد عبدالهی چهرق

   مدیر بیمه های آتش سوزی

   f.abdolahi@sinainsurance.com


   آرش صالح نژاد لنگرودی

   مدیر حراست

   a.salehnejad@sinainsurance.com

   هاجر جوادنژاد
   مدیربازرسی،حسابرسی و کنترل داخلی
   h.javadnezhad@sinainsurance.com

   امین حجتی رشت آبادی
   مدیریت مطالبات،اسناد تجاری و تضامین
   a.hojati@sinainsurance.com   رضا یادگاری

   مدیر تحقیقات و آموزش

   r.yadegari@sinainsurance.com   شهروز خلعتبری لیماکی

   مدیر پشتیبانی و ساختمان

   s.khalatbari@sinainsurance.com   سلمان امیری

   سرپرست حوزه مدیرعامل و هیئت مدیره

   و سرپرست روابط عمومی

   sa.amiri@sinainsurance.com