• حسن صنعتی

   کتایون هدایت پور
   مرجانه صابری
   سرپرست شورای فنی
   معاون فنی بیمه های اموال
   معاون فنی بیمه های اشخاص   عباس هاشم زاده وندی
   محمد میرشکاری
   مرتضی علی اکبر گنجی
   معاون مالی و اقتصادی

   معاون سرمایه انسانی

   و پشتیبانی
   معاون فروش و توسعه بازار   کیومرث رعیت


   معاون طرح و برنامه