• هیات مدیره و مدیرعامل


   رضا جعفری
   احمد جوادی پور
   مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

   رزومه

   رزومه


   حسن صنعتی

   رئیس هیئت مدیره