• هیات مدیره و مدیرعامل   عبداله سلطانی ثانی

   نایب رئیس هیئت مدیره   حسن صنعتی

   رئیس هیئت مدیره و نماینده ناظر هیئت مدیره در شورای فنی   سید مرتضی حسینی

   عضو هیئت مدیره   علی استاد هاشمی

   عضو هیئت مدیره   کیومرث رعیت

   عضو هیئت مدیره و معاون طرح و برنامه