• اطلاعیه شماره پنج تقویم آموزشی نمایندگان آذر و دی ماه سال98


    بسمه تعالی

    تقویم آموزشی

    شرکت بیمه سینا (سهامی عام)


    تعداد صفحه:2


    تقویم آذر ماه / دی ماه سال 1398
    دوره های آموزشی

    نام دوره

    مدت دوره

    ساعت دوره

    تاریخ دوره

    مدرس دوره

    مخاطبان دوره

    نوع دوره

    محل برگزاری دوره

    بازدید اولیه بیمه بدنه اتومبیل - گروه 1 - جلسه 1

    2 ساعت

    16:00 - 14:00

    98/10/01

    جناب آقای رزقی

    نمایندگان شهرستان ها - (120 نفر)

    مجازی

    مجازی

    بازدید اولیه بیمه بدنه اتومبیل - گروه 1 - جلسه 2

    2 ساعت

    16:00 - 14:00

    98/10/10

    جناب آقای رزقی

    نمایندگان شهرستان ها - (120 نفر)

    مجازی

    مجازی

    بازدید اولیه بیمه بدنه اتومبیل - گروه 2 - جلسه 1

    2 ساعت

    16:00 - 14:00

    98/10/15

    جناب آقای رزقی

    نمایندگان شهرستان ها - (120 نفر)

    مجازی

    مجازی

    بازدید اولیه بیمه بدنه اتومبیل - گروه 2 - جلسه2

    2 ساعت

    16:00 - 14:00

    98/10/22

    جناب آقای رزقی

    نمایندگان شهرستان ها - (120 نفر)

    مجازی

    مجازی

    روشهای افزایش فروش با کمک دیجیتال مارکتینگ

    2 ساعت

    16:30 - 15:00

    98/10/07

    جناب آقای انصاری

    نمایندگان شهرستان ها

    مجازی

    مجازی

    روشهای افزایش فروش با کمک دیجیتال مارکتینگ

    2 ساعت

    16:30 - 15:00

    98/10/14

    جناب آقای انصاری

    نمایندگان شهرستان ها

    مجازی

    مجازی

    دوره آموزشی بیمه های عمر (بازنشستگان جوان و ثروتمند)

    2 ساعت

    16:30 - 15:00

    98/10/08

    جناب آقای فخری

    نمایندگان شهرستان ها

    مجازی

    مجازی

    دوره آموزشی بیمه های عمر (بازنشستگان جوان و ثروتمند)

    2 ساعت

    16:30 - 15:00

    98/10/16

    جناب آقای فخری

    نمایندگان شهرستان ها

    مجازی

    مجازی

    دوره آموزشی بیمه های عمر (بازنشستگان جوان و ثروتمند)

    2 ساعت

    16:30 - 15:00

    98/10/23

    جناب آقای فخری

    نمایندگان شهرستان ها

    مجازی

    مجازی

    دوره آموزشی بیمه های عمر (بازنشستگان جوان و ثروتمند)

    2 ساعت

    16:30 - 15:00

    98/10/30

    جناب آقای فخری

    نمایندگان شهرستان ها

    مجازی

    مجازی

    آشنایی با کلیات بیمه های مسئولیت

    3 ساعت

    16:00- 13:00

    98/09/26

    سرکار خانم قدیری کیا

    نمایندگان تهران

    حضوری

    سالن کنفرانس شهید بهشتی

    آشنایی با کلیات بیمه های مسئولیت

    2 ساعت

    16:30 - 15:00

    98/10/28

    سرکار خانم قدیری کیا

    نمایندگان شهرستان ها

    مجازی

    مجازی

    آشنایی با کلیات بیمه های مسئولیت

    2 ساعت

    16:30 - 15:00

    98/10/29

    سرکار خانم قدیری کیا

    نمایندگان شهرستان ها

    مجازی

    مجازی