• برنامه آموزشی سال 99


    بسمه تعالی

    تقویم آموزشی

    شرکت بیمه سینا (سهامی عام)


    تعداد صفحه:2


    برنامه آموزشی سال 1399


    دوره های آموزشی نمایندگان

    نام دوره

    نوع دوره

    مدت دوره (ساعت)

    مخاطبین دوره

    نوع برگزاری دوره

    روش های افزایش فروش در صنعت بیمه به شیوه دیجیتال مارکتینگ

    بازاریابی

    2 ساعت

    نمایندگان

    مجازی

    کلیات نحوه صدور بیمه های مسئولیت

    بیمه ای

    4ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    کلیات نحوه صدور بیمه های مسئولیت

    بیمه ای

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی

    بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی و صدور بیمه نامه ها و انواع الحاقیه ها

    بیمه ای

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی

    بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی و صدور بیمه نامه ها و انواع الحاقیه ها

    بیمه ای

    4ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    دوره آموزش بیمه باربری

    بیمه ای

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی / حضوری

    بازآموزی صدور بیمه بدنه و بازدید اولیه اتومبیل

    بیمه ای

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی / حضوری

    آموزش تخصصی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و راهکارهای فروش

    بیمه ای

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی / حضوری

    آموزش تخصصی بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان و راهکارهای فروش

    بیمه ای

    4ساعت

    نمایندگان

    مجازی / حضوری

    آموزش تخصصی بیمه نامه نفت،گاز،انرژی

    بیمه ای

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی / حضوری

    آموزش تخصصی بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

    بیمه ای

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی / حضوری

    بازاریابی بیمه های عمر

    بیمه ای

    8 ساعت

    نمایندگان

    مجازی

    بازاریابی بیمه های عمر

    بیمه ای

    8ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    بازاریابی بیمه و مشتری مداری

    بازاریابی

    2ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    بازاریابی بیمه و مشتری مداری

    بازاریابی

    2 ساعت

    نمایندگان

    مجازی

    اصول و فنون مذاکره

    بازاریابی

    4ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    اصول و فنون مذاکره

    بازاریابی

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی

    قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو

    بیمه ای

    4ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو

    بیمه ای

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی

    آشنایی با امور مالیاتی

    عمومی

    4ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    آشنایی با امور مالیاتی

    عمومی

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی

    تقویت فروش و بازاریابی بیمه های عمر

    بازاریابی

    12 ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    بیمه های مهندسی ( بازاریابی و فروش بیمه های مهندسی )

    بازاریابی

    4ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    بیمه های مهندسی ( بازاریابی و فروش بیمه های مهندسی )

    بازاریابی

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی

    دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی بیمه های عمر

    بازاریابی

    8ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی بیمه های عمر

    بازاریابی

    8 ساعت

    نمایندگان

    مجازی

    دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی بیمه های مسئولیت

    بازاریابی

    8ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی بیمه های مسئولیت

    بازاریابی

    9 ساعت

    نمایندگان

    مجازی

    دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی بیمه های اموال

    بازاریابی

    8ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی بیمه های اموال

    بازاریابی

    10 ساعت

    نمایندگان

    مجازی

    دوره باز آموزی صدور بیمه نامه های مهندسی

    بیمه ای

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی /حضوری

    دوره باز آموزی صدور بیمه نامه های مسئولیت

    بیمه ای

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی/حضوری

    دوره باز آموزی صدور بیمه نامه های عمر

    بیمه ای

    4 ساعت

    نمایندگان

    مجازی/حضوری

    دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی

    بازاریابی

    8ساعت

    نمایندگان

    حضوری

    دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی

    بازاریابی

    8 ساعت

    نمایندگان

    مجازی