• حداقل سرمایه مؤسسات بیمه غیردولتی
      مصوب :
      تصویب نامه هیأت وزیـــران وزارت اموراقتصادی و دارائی ـ بیمه مرکزی ایران هیأت وزیران درجلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 4511 مورخ 25/2/1385 بیمه مرکزی ایران و تاییدیه شماره 7085/1916/62 مورخ 7/4/1385 وزارت اموراقتصادی و دارائی وبه استناد بند (3) ماده واحده قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی ـ مصوب 1380 تصویب نمود: حـداقـل سرمایـه موسسـات بیمـه موضوع ماده (36) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 برای موسسات بیمه غیر دولتی به شرح زیر تعیین می شود: (به تفکیک نام رشته های بیمه) 1- شرکت بیمه زندگی 160 میلیارد ریال 2- شرکت بیمه غیر زندگی 160 میلیارد ریال 3- شرکت بیمه مختلط ( زندگی و غیرزندگی) 280 میلیارد ریال 4-شرکت بیمه اتکائی 400 میلیارد ریال شرکت های بیمه غیر دولتی موظفند ظرف دو سال حداقل سرمایه خود را با این تصویب نامه منطبق نمایند. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 34521/ت 25418 هـ مورخ 21/8/1380 می گردد.