• نام مرکز شهر آدرس تلفن
      پارس جنوبی عسلویه خیابان جمهوری -میدان انقلاب
      077-27264400
      بوشهر بوشهر بوشهر – خیابان شهید عاشوری- روبه روی مسجد قرآن 0771-2543741-2