• نام مرکز شهر آدرس تلفن
      ارومیه ارومیه ارومیه-خیابان شهید بهشتی (دانشکده)،روبروی کوی 15 ، پلاک 142 044-33471233-4