• نام مرکز شهر آدرس تلفن
      بیمه موسسات ساحلی نمک آبرود خیابان اصلی چالوس،خیابان کیاکلا 011-52164188
      ساری ساری طالقانی- جنب بیمارستان حکمت- ساختمان حکیم- طبقه اول- واحد 5و4 011-33405229