• نام مرکز شهر آدرس تلفن
      زنجان زنجان بلوار آزادی - جنب سرپرستی بانک تجارت - شعبه زنجان
      024-33323611-12