• رئیس شعبه بجنورد
   رئیس شعبه بجنورد مرتضی رستم زاده
   سمت : رئیس شعبه بجنورد
   پست الکترونیکی : m.rostamzadeh@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :