• سرپرست شعبه رشت
   سرپرست شعبه رشت محمد فلیحی
   سمت : سرپرست شعبه رشت
   پست الکترونیکی : m.falihi@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :