• سرپرست شعبه بابل
   سرپرست شعبه بابل قاسمعلی عبدی
   سمت : سرپرست شعبه بابل
   پست الکترونیکی : gh.abdi@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :