• رئیس شعبه بابل
   رئیس شعبه بابل قاسمعلی عبدی
   سمت : رئیس شعبه بابل
   پست الکترونیکی : gh.abdi@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :