• رئیس شعبه پارس جنوبی
   رئیس شعبه پارس جنوبی ساناز سلطانی
   سمت : رئیس شعبه پارس جنوبی
   پست الکترونیکی : s.soltany@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :