• رئیس شعبه کرمان
   رئیس شعبه کرمان سید وحیدحسینی
   سمت : رئیس شعبه کرمان
   پست الکترونیکی : v.hoseini@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :