• سرپرست شعبه کرج
   سرپرست شعبه کرج مهدی خالدی مهر
   سمت : سرپرست شعبه کرج
   پست الکترونیکی : m.khaledi@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن : 28372300-4