• سرپرست شعبه سمنان
   سرپرست شعبه سمنان مجید صداقت نوری
   سمت : سرپرست شعبه سمنان
   پست الکترونیکی : m.sedaghat@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :