• رئیس شعبه سمنان
   رئیس شعبه سمنان مجید صداقت نوری
   سمت : رئیس شعبه سمنان
   پست الکترونیکی : m.sedaghat@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :