• رئیس شعبه غرب تهران
   رئیس شعبه غرب تهران محمد جعفری بلالمی
   سمت : رئیس شعبه غرب تهران
   پست الکترونیکی : m.jafari@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :