• تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
   منبع: رواط عمومی شرکت بیمه سینا
   تعداد بازدید: 1321
   جایگاه سطح دوم شرکت بیمه سینا در توانگری مالی
   سطح توانگری شرکت بیمه سینا برای سال 1394 اعلام شد.

        به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سینا، بر اساس ارزیابی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای صورت های مالی سال۱۳۹۴، شرکت بیمه سینا درسطح دو توانگری مالی مؤسسات بیمه شده قرار گرفت.

   بر اسـاس اعلام بیمه مرکزی «در اجرای ماده ۶ آییـن نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانـگری مالی مؤسسات بیمه (شماره ۶۹) و کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت های مالی منتـشر شده شرکت،  نسبت توانگری مالی شرکت بیمه سینا برای سال مالی ۱۳۹۴ در سطح دو مورد تأیید قرار گرفت. »

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: