• رئیس شعبه شرق
   رئیس شعبه شرق فردین فخری
   سمت : رئیس شعبه شرق
   پست الکترونیکی : f.fakhri@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :