• مهرداد خیری
   سرپرست شعبه زنجان
   m.kheyri@sinainsurance.com
   بهزاد شیری
   مدیر شعبه ملایر
   b.shiri@sinainsurance.com
   محمد رضائی
   سرپرست شعبه اراک
   g.safari@sinainsurance.com
   رسول جهان تیغ
   مدیرشعبه زاهدان
   r.jahantigh@sinainsurance.com
   سعیده بهاری مقدم
   مدیر شعبه یزد
   s.bahari@sinainsurance.com
   قاسم صفری
   سرپرست شعبه قشم
   g.safari@sinainsurance.com
   حمیدرضا معتمدی
   رئیس شعبه خرم آباد
   h.motamedi@sinainsurance.com
   مختار محمدی
   رئیس شعبه کرمانشاه
   m.mohamadi@sinainsurance.com
   حمید رضا نوری
   مدیر شعبه شاهرود
   a.noori@sinainsurance.com
   جواد همتی دوین
   مدیر شعبه شیروان
   j.hemati@sinainsurance.com
   اصغر یاری
   مدیر شعبه ساوه
   a.yari@sinainsurance.com
   مجید مهدیزاده رهقی
   مدیر شعبه کاشان
   m.mehdizadeh@sinainsurance.com
   کریم فضلی
   رئیس شعبه تبریز
   k.fazli@sinainsurance.com