• رضا سلیمان دوست
   رئیس شعبه ایلام
   r.soleimandost@sinainsurance.com
   سید صادق جعفری نژاد
   سرپرست شعبه یاسوج
   s.jafarinezhad@sinainsurance.com
   عقیله چولایی
   رئیس شعبه بندر ماهشهر
   a.cholaei@sinainsurance.com
   سید جعفر حسینی
   سرپرست شعبه شهر کرد
   j.hoseini@sinainsurance.com
   مهرداد خیری
   رئیس شعبه زنجان
   m.kheyri@sinainsurance.com
   محمد رضائی
   رئیس شعبه اراک
   g.safari@sinainsurance.com
   رسول جهان تیغ
   مدیرشعبه زاهدان
   r.jahantigh@sinainsurance.com
   سعیده بهاری مقدم
   مدیر شعبه یزد
   s.bahari@sinainsurance.com
   قاسم صفری
   سرپرست شعبه قشم
   g.safari@sinainsurance.com
   حمیدرضا معتمدی
   رئیس شعبه خرم آباد
   h.motamedi@sinainsurance.com
   بهزاد شیری
   سرپرست شعبه کرمانشاه
   b.shiri@sinainsurance.com
   حمید رضا نوری
   مدیر شعبه شاهرود
   a.noori@sinainsurance.com
   جواد همتی دوین
   مدیر شعبه شیروان
   j.hemati@sinainsurance.com
   محمد فراهانی
   سرپرست شعبه ساوه
   m.farahani@sinainsurance.com
   مجید مهدیزاده رهقی
   مدیر شعبه کاشان
   m.mehdizadeh@sinainsurance.com
   کریم فضلی
   رئیس شعبه تبریز
   k.fazli@sinainsurance.com