• سمیه ابراهیمی
   سرپرست مامورشعبه گنبد کاووس
   s.ebrahimei@sinainsurance.com
   علی مصدق
   سرپرست مامورشعبه بوشهر
   a.mosadegh@sinainsurance.com
   فردین فخری
   رئیس شعبه شرق
   f.fakhri@sinainsurance.com
   مهدی خالدی مهر
   سرپرست شعبه کرج
   m.khaledi@sinainsurance.com
   مرتضی حاجوی
   مدیر شعبه ستاد بنیاد
   m.hajavi@sinainsurance.com
   سیدسعید موسوی
   سرپرست شعبه جنوب تهران
   s.mousavii@sinainsurance.com
   مهدی نوروزی
   سرپرست شعبه مرکز
   m.norozi@sinainsurance.com
   سید جواد هاشمی زاده
   رئیس شعبه مشهد
   j.hashemizadeh@sinainsurance.com
   محسن باقر یزدی
   رئیس شعبه تخصصی بیمه های عمر و سرمایگذاری مشهد
   m.baghereyazdi@sinainsurance.com
   محمدرضا کدخدایی
   مدیر شعبه بیرجند
   m.kadkhodaei@sinainsurance.com
   حمید رضا نوری
   مدیر شعبه اصفهان
   h.nouri@sinainsurance.com
   میر حسین اوصیاء
   مدیر شعبه ساری
   m.osia@sinainsurance.com
   سعید نبی زاده جلودار
   مدیر شعبه گرگان
   s.nabizadeh@sinainsurance.com
   وحید سبحانی
   سرپرست شعبه نمک آبرود
   v.sobhani@sinainsurance.com
   یاشار ملک کانی
   سرپرست شعبه ارومیه
   y.malekkani@sinainsurance.com
   محمود لاچینانی
   سرپرست شعبه قم
   m.lachinani@sinainsurance.com
   نعیم بختیاری
   مدیر شعبه قزوین
   n.bakhtiari@sinainsurance.com
   مهدی دانش جابلو
   مدیر شعبه اردبیل
   m.daneshjablou@sinainsurance.com
   روح ا.. کشفی
   مدیراستان خوزستان
   r.kashfi@sinainsurance.com
   مختار محمدی
   سرپرست شعبه سنندج
   m.mohamadi@sinainsurance.com