• مرتضی حاجوی
   مدیر شعبه ستاد بنیاد
   m.hajavi@sinainsurance.com
   سیدسعید موسوی
   سرپرست شعبه جنوب تهران
   s.mousavii@sinainsurance.com
   مهدی نوروزی
   سرپرست شعبه مرکز
   m.norozi@sinainsurance.com
   سید جواد هاشمی زاده
   رئیس شعبه مشهد
   j.hashemizadeh@sinainsurance.com
   محسن باقر یزدی
   سرپرست شعبه تخصصی بیمه های عمر و سرمایگذاری مشهد
   m.baghereyazdi@sinainsurance.com
   محمدرضا کدخدایی
   مدیر شعبه بیرجند
   m.kadkhodaei@sinainsurance.com
   حمید رضا نوری
   مدیر شعبه اصفهان
   h.nouri@sinainsurance.com
   میر حسین اوصیاء
   مدیر شعبه ساری
   m.osia@sinainsurance.com
   سعید نبی زاده جلودار
   مدیر شعبه گرگان
   s.nabizadeh@sinainsurance.com
   وحید سبحانی
   سرپرست شعبه نمک آبرود
   v.sobhani@sinainsurance.com
   حسین فاتحی نژاد
   مدیر شعبه شیراز
   m.fatehinejad@sinainsurance.com
   محمود لاچینانی
   مدیرشعبه قم
   m.lachinani@sinainsurance.com
   نعیم بختیاری
   مدیر شعبه قزوین
   n.bakhtiari@sinainsurance.com
   مهدی دانش جابلو
   مدیر شعبه اردبیل
   m.daneshjablou@sinainsurance.com
   روح ا.. کشفی
   مدیر شعبه اهواز و سرپرست استان خوزستان
   r.kashfi@sinainsurance.com
   بهروز باوفا
   سرپرست شعبه سنندج
   b.bavafa@sinainsurance.com
   رضا سلیمان دوست
   رئیس شعبه ایلام
   r.soleimandost@sinainsurance.com
   سید صادق جعفری نژاد
   سرپرست شعبه یاسوج
   s.jafarinezhad@sinainsurance.com
   عقیله چولایی
   رئیس شعبه بندر ماهشهر
   a.cholaei@sinainsurance.com
   سجاد بهامیریان
   مدیر شعبه شهر کرد
   s.bahamirian@sinainsurance.com